Ngồi Trước Một Bức Tường Trong Chín Năm Trời Thời Có Đạt Được Gì Không

Ngài bồ đề đạt ma, vị thầy tu ấn độ, người đã có công sáng lập ra dòng thiền mới, đã du hành tới trung hoa để trở thành viện chủ của tu viện thiếu lâm thể theo lời khuyên dạy của vị thầy của ngài là bát nhã đa la vào thế k thứ sáu.

Người ta kể rằng ngài ngồi thiền định, quay mặt nhìn chăm chú vào một bức tường trong suốt chín năm trời.

Ngồi trước một bức tường trong chín năm trời thời có đạt được gì không – sự giác ngộ hay sao?

niết bàn luôn hiện hữu đấy.

Nếu bạn muốn ngồi trước một bức tường trong chín năm để thực hiện điều này, xin cứ làm như thế đi.