Kinh Nghiệm

Thán phục kinh nghiệm thần bí của Minh Sư, Viện Trưởng một đại học danh tiếng muốn mời ngài làm khoa trưởng Phân Khoa Thần Học.

Ông ta tìm tới đệ tử trưởng với đề nghị trên. Người này trả lời: “Minh Sư thường nhấn mạnh là sống thức giác chứ không dạy thức giác.”

“Chẳng lẽ điều đó là một trở ngại khiến ngài không thành Khoa Trưởng Phân Khoa Thần Học được?”

“Cũng trở ngại như một con voi trở thành Khoa Trưởng Phân Khoa Động Vật Học vậy!”