NẤU NƯỚC THẠCH MẬT

Xưa có người nấu thạch-mật, một hôm có người nhà giàu tới nhà, người ấy nghĩ: “Ta đem nước thạch mật này mời ông ấy uống!” Nghĩ rồi, người ấy lấy ít nước cho vào nồi để trên bếp lửa, lấy quạt quạt mong chóng nguội, đãi khách. Người hàng xóm thấy thế bảo: “Dưới ông không đập lửa, lại quạt liền như thế, làm sao nguội được?” Mọi người đều cười.

Ngoại đạo không dập được lửa phiền não, đi làm ít hạnh khổ hạnh như nằm trên gai góc… mong được đạo tịch tĩnh, thanh lương thời hoàn toàn không được, chỉ để người trí giả chê cười. Và, trong hiện tại chịu khổ, tai ương còn truyền cả đến kiếp sau. Đây cùng người nấu nước thạch mật không khác.