Người học Tịnh Nghiệp trong nhà có thể treo câu chú Án Ma Ni Bát Di Hồng không?

Hỏi:   Xin hỏi người học Tịnh Nghiệp trong nhà có thể treo câu chú ‘Aum, Mani padme hum’ (Án Ma Ni Bát Di Hồng) không?

Ðáp:   Câu ‘Aum, Mani padme hum’ là Quán Thế Âm Bồ Tát Lục Tự Ðại Minh Chú và dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng.  Ðây là ý nghĩa của chú này.

Nếu nói ý nghĩa của từng chữ trong chú này thì:

‘Aum’ là thân, bao gồm pháp thân, báo thân, và ứng hoá thân.

‘Mani’ là hoa sen.

‘padme’ là bảo trì, giữ gìn.

‘hum’ là ý.

Ý nghĩa của chú này rất hay, đó là khi chúng ta khởi tâm động niệm đều phải giữ gìn thân tâm như hoa sen thanh tịnh, mọc từ bùn mà không bị ô nhiễm.  Nếu bạn thích thì cúng dường (treo) cũng được; nhưng phải hiểu ý nghĩa của chú, phải thường thường nhắc nhở thân tâm mình phải thanh tịnh, không nhiễm bụi trần.