Người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay không?

Hỏi:   Xin hỏi người niệm Phậtthể đốt hương trên cánh tay không?

Ðáp:   Có thể!  Nhưng phải biết ý nghĩa của việc đốt hương là cúng PhậtKinh nói với chúng ta, ý nghĩa của sự đốt ngón tay, đốt thân là để thiêu đốt tự mình để chiếu sáng kẻ khác’, không phải kêu bạn thiêu đốt thân thể mình thật; thân thể thiêu mất rồi còn dùng để làm gì nữa.  Cho nên ý nghĩa của sự đốt hương là ở trước Phật phát nguyện, xả mình vì người khác, đây mới gọi là chân chánh cúng dường.  Có thể hy sinh tính mạng của mình vì người khác không tiếc gì hết như vậy mới là ‘đốt hương’ thật.  Nếu không bạn đem cả thân thể thiêu hết cũng không có công đức gì cả.  Vì vậy bạn ở trên thân đốt một chút thì được rồi, thường thường nhìn thấy [vết đốt] nhắc nhở mình nhất định đừng có tự tư ích k, tất cả đều vì chúng sanh, vì chánh pháp, như vậy mới đúng.