Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương?

Hỏi:
 “Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương”. Kính xin Sư Phụ khai thị?

Đáp:
Niệm Phật phải đúng  tông chỉ Tịnh độ mới được vãng sanh Tây Phương, tham thiền cũng phải đúng  tông chỉ, nếu không đúng sẽ lọt vào tà ma. Tu theo pháp môn nào, phải đúng theo tông chỉ của pháp môn đó, nếu không đúng thì không được.