Nhận Thức Không Phải Là Sự Thật. Chúng Chỉ Là Những Nhận Thức

Tất cả mọi sự nhận thức của bạn đều được quy định rõ bởi một danh sách gồm nhiều yếu tố:

Văn hóa của bạn,

Địa vị kinh tế của bạn,

Những kinh nghiệm sẵn có của bạn,tình trạng xúc cảm của bạn trong một lúc nào đó, và tình hình chính trị thế giới, tạm kể một ít vậy thôi. Nhận thức không phải là sự thật. chúng chỉ là những nhận thức.

Sự thật vượt khỏi cái tạm thời.

Sự thật tồn tại trong địa hạt vượt ngoài lý trí.

Hãy buông xả đi và sẽ biết được chân lý.