Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Diệu Bản Thênh Thang Rõ Tự Bày

Diệu bản thênh thang rõ tự bày,
Gió hòa thổi dậy khắp ta-bà.
Người người nhận được vô vi lạc,
Nếu được vô vi mới là nhà.

 (Diệu bản hư vô minh tự khoa,
Hòa phong xuy khởi biến ta-bà.
Nhân nhân tận thức vô vi lạc,
Nhược đắc vô vi thủy thị gia.)

CHÂN KHÔNG – Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNHVô vi là một tên khác của Niết Bàn.)

Nguồn:thuvienhoasen.org