NIỆM PHẬT CÓ 9 ĐIỀU THÙ THẮNG

  1. Câu Phật hiệu chỉ có ít chữ, rất dễ niệm, không như kinh chú rất khó trì tụng.
  2. thể niệm Phật ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải đối trước bàn thờ Phật.
  3. thể niệm Phật bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phân biệt lúc sớm tối, khi bận rộn hay nhàn rỗi.
  4. Ai ai cũng có thể niệm Phật, không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ trí người ngu.
  5. Người niệm Phật được tăng trưởng phước đức.
  6. Người niệm Phật được tiêu trừ tội nặng. Trong kinh dạy rằng: “Chí tâm niệm Phật một tiếng có thể tiêu diệt tám mươi ức kiếp tội nặng trong sinh tử.”
  7. Người niệm Phật được chư thiên, các vị thần đều cung kính.
  8. Người niệm Phật thì loài qu xấu ác đều phải tránh xa.

9. Người niệm Phật khi lâm chung được vãng sinh, nhất định sẽ được đức Phật thọ .