Niết Bàn Được Mỗi Người Chứng Nghiệm Bằng Phương Cách Riêng Của Họ

Thực tại của mỗi người đều khác biệt nhau. Dù bạn có thể đang sống trong cùng một thế giới, cùng một quốc gia, cùng một thành phố, ngay cả cùng một nhà hay cùng một phòng như một người khác – kinh nghiệm sống của họ thời khác biệt với những kinh nghiệm của bạn.

Họ đã trải qua những nếp sống dị biệt.

Họ là họ. Bạn là bạn.

Hiểu được như thế, niết bàn còn có giống nhau đối với từng cá nhân một hay không?

Hay là niết bàn được mỗi người chứng nghiệm bằng phương cách riêng của họ?