Phàm phu nếu không dùng phương tiện, làm sao đi đến chỗ?

Hỏi:
 Phàm phu nếu không dùng phương tiện, làm sao đi đến chỗ?

Đáp:
 Có người hỏi Mã Tổ: Tại sao ngài nói là tức tâm tức Phật?
 Mã Tổ đáp: Tại tôi muốn gạt cho con nít nín khóc.
 Người ấy hỏi: Khóc nín rồi sao?
 Mã Tổ đáp: Phi tâm phi Phật.

Chấp thật phá chấp thật

Hỏi:
 Nếu không dùng phương tiện chấp thật để phá chấp thật, làm sao đến chỗ phá chấp được?

Đáp:
 Phương tiện của Phật giáo khác với Thiên chúa, Thiên chúa không có phá ngã chấp.

Phương tiện của Thiên chúa là bác áingã chấp. Mặc dù, bác ái là thương mến rộng, nhưng phải có ta mới được. Tất cả vì của ta, ta thương người này thì cho người này, ta thương người kia thì cho người kia. Nếu không tin ta, không những ta không thương, mà bắt xuống Địa ngục.

Phật giáo lại khác, gọi là từ bi, không có ta từ bikhông có người để từ bi. Từ bi là phá hết ngã chấp, phá hết ngã chấp gọi là từ bi.