Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu

Trời quang mây tạnh, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Ðức Phật trên đường đi vào rừng bỗng gặp thấy một con chim ưng to lớn đang đuổi theo một con chim bồ câuNhận biết chim ưng đang sà xuống để chụp bắt mình, chim bồ câugặp Ðức Phật, nó bay nhanh tới đậu bên cạnh Ngài để lánh nạn. Ðức Phật liền bảo vệ che chở cho nó khỏi bị chim ưng tấn công. 

 Chim ưng bèn xếp cánh đáp xuống đậu ở một cành cây và nói: “Ngài thương muốn cứu sống bồ câu, chẳng lẽ để cho tôi chết đói. Như vậy là Ngài không tốt”.

Ðức Phật từ bi hỏi: “Ngươi cần gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi”. 

Chim ưng liền đáp: “Tôi muốn ăn thịt”. 

 Ðức Phật liền rút ra một con dao, thản nhiên cắt thịt nơi cánh tay của mình. Ngài trao thịt cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít không bằng thịt bồ câu. Do đó, Ðức Phật lại xẻo thêm thịt nơi cánh tay của Ngài, nhưng khi Ngài cắt tận đến xương thì không còn thịt nữa. Cuối cùng Ngài phải cắt hết tất cả thịt nơi cánh tay của Ngài nhưng vẫn không làm sao cân đủ nặng bằng thịt bồ câu

 Chim ưng hỏi Ðức Phật: “Ngài có hối tiếc khi cắt thịt hủy hoại cánh tay của Ngài không?” 

Ðức Phật trả lời: “Ta không có một chút gì hối hận vì hạnh nguyện của Ta là cứu độtất cả mọi chúng sanh thì một ít thịt nơi cánh tay ta có gì là đáng tiếc?” 

Chim ưng nhạo báng tỏ bày: “Ngài nói nghe đạo đức quá mà không biết có thực tâm không

Ðức Phật liền đáp: “Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cắt khỏi cánh tay ta sẽ liền lại như trước”. Ðức Phật phát lời thề nguyền vừa xong, thịt cánh tay Ngài tức thời lành dính lại như cũ. 

Chim ưng thấy vậy liền bay vút lên không và hiện nguyên hình là vị Ðế Thích (Vua Cõi Trời). Ðế Thích nghe thiên hạ bảo rằng Ðức Phật luôn có lòng thương bao lacứu giúp chúng sanh cho nên Ngài hóa làm chim ưng xuống trần gian gặp để thử Ðức Thế Tôn. Chim ưng hướng về Ðức Phật đảnh lễ với tâm thành cung kính; miệng không hết lời tán thán lòng từ bi vô lượng của Ngài rồi bay đi. 

Hàng nghìn năm qua, mọi người ai cũng biết sự tích Ðức Phật xưa kia đã từng hy sinh chặt đứt cánh tay của mình để cứu sống con chim bồ câu.