Sự Giác Ngộ Luôn Sẵn Sàng Chờ Đón

Chữ Phật xuất phát từ nguồn gốc tiếng Phạn là Budh, có nghĩa là “giác ngộ.”

Trong Kinh Điển Pali Phật Giáo ghi rằng có hai mươi tám vị Phật hay vị đã giác ngộ trước Tất Đạt Đa.

Có hai mươi tám vị trước đó, sau này thời có bao nhiêu?

Sự giác ngộ luôn sẵn sàng chờ đón.