Sự Giác Ngộ

Bạn có thể lắng nghe cái mà người khác đã nói về niết bàn.

Bạn có thể tôn thờ họ là những người hiểu biết vĩ đại. nhưng, nếu bạn chỉ hành động như thế mà thôi, bạn chưa bước vào con đường đưa tới giác ngộ bản thân, bạn chỉ bước trên con đường của một kẻ sùng đạo.

Sự giác ngộ chỉ tới khi bạn ngưng đóng vai làm một đệ tử và khởi sự làm một người tự giác cho chính bản thân mình.