Tại sao giới luật Tiểu thừa khác với giới luật Đại thừa?

Hỏi:
 Tại sao giới luật Tiểu thừa khác với giới luật Đại thừa?

Đáp:
Vì nói theo Đại thừa thì người có cănTiểu thừa không tin, bỏ đi; như Phật thuyết kinh Pháp Hoa có năm ngàn người bỏ đi không chịu nghe. Phật nói là họ khôngtrí huệ nghe, gọi là tín huệ chưa có; vì họ còn chấp thật.
Năm giới của cư sĩ, mười giới của Sa diSa di ni, Tỳ Kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới đều là giới của Tiểu thừa. Đại thừa gồm có giới Tiểu thừa và giới Bồ tát. Đại thừa gồm có cả Tiểu thừa, Tiểu thừa không nhìn nhận Đại thừa.