Tại sao lại nói oan quỷ thường thường ở chung quanh để chờ đợi cơ hội?

Hỏi:   Trong quyển ‘Cảm Ứng Thiên’ có nói người không nhìn thấy qu, qu không nhìn thấy người, nhưng tại sao lại nói oan qu thường thường ở chung quanh để chờ đợi cơ hội?  Dựa vào công án của Ngộ Ðạt Quốc sư, oan qu đi theo ông 10 đời, trong thời gian dài như vậy, xin hỏi những oan hồn này không phải đi thọ báo hay sao?

Ðáp:   Việc này rất phức tạp.  Ðương nhiên oan qu này có thể đi theo Ngộ Ðạt Quốc sư 10 đời để chờ đợi cơ hội trả thù, qu này cũng không phải qu bình thường; qu thường làm không được.  Ðừng nói gì khác, nếu khôngnhẫn nại thì làm không được, đợi không được, đi đầu thai mất rồi thì làm sao có thể đợi đến 10 đời?  Từ đó có thể biết oán thù kết quá sâu thì tâm trả thù cũng rất mạnh, như thế mới có thể theo đuổi hoài được.  Nếu tâm trả thù không mạnh như vậy, sau khi đợi một thời gian mà không có cơ hội báo thù nó sẽ đi mất, chuyện này cũng xảy ra rất nhiều.

          Người và quthể gặp mặt là do cơ duyên đặc biệt, nếu không có cơ duyên đặc biệt này thì không thể gặp được.  Thường người nhìn không thấy qu, qu cũng không nhìn thấy người.  Nếu có thể nhìn thấy lẫn nhau thì sẽ sanh ra nhiễu loạn, nhưng trong tình trạng hoặc cơ duyên đặc biệt cũng có thể nhìn thấy.  Có một vài bạn đồng tu đã nhìn thấy qu thần, hình trạng của qu thần này đều phù hợp với hình trạng diễn tả trong kinh điển.  Ðây đều là thật, không phải giả.