Tam luân thể không?

Hỏi:
 Bồ tát thừa phải thực hành lục độ ba la mật, nên bố thí theo tam luân thể không. Vì vậy không có lòng mong cầu, không biết có người được bố thí. Thỉnh Thầy khai thị?

Đáp:
 Phải rồi! Bố thí của Đại thừatam luân thể khôngkhông thấy có người bố thí, không thấy có người nhận bố thí, không thấy có tài vật bố thí.