Tham thoại đầu và khán thoại đầu cách nhau bao xa?

Hỏi:
 Tham thoại đầukhán thoại đầu cách nhau bao xa?

Đáp:
 Nếu có xa gần thì không phải, vì khắp không gian làm sao có xa gần. Khán thoại đầutham thoại đầu không có trước sau.