Thân Thiện

“Con phải làm gì để yêu mến người lân cận?”

“Con phải chấm dứt việc chê ghét mình con.”

Đệ tử suy nghĩ cẩn thận và chín chắn những lời nói đó và đã trở lại thưa như sau: “Con yêu mình con thái quá, vì con ích k và quá chú trọng đến mình. Làm thế nào để con gạt bỏ những tính xấu đó đi?”

“Con phải thân thiện với chính bản thân con và cái tôi của con sẽ sung sướng, và điều này sẽ giúp con có tự do để yêu mến người lân cận.”