Thế nào ấn chứng chơn tam muội?

Hỏi:

Thế nào ấn chứng chơn tam muội?

Đáp:

Ngộ triệt để thì mới ấn chứng được, chữấn” là con dấu để cho người ta tin. Bây giờ các cơ quan đều phải dùng con dấu để cho người ta dễ tin.

Tam muội là chánh định, tà ma ngoại đạo đều có định, nhưng cái định đó không phải là chơn tam muội, vì họ còn ở trong luân hồi. Nếu được chơn tam muội thì được giải thoát các khổ của luân hồi.