Thế nào là giữ chánh niệm?

Hỏi: 
Thế nào là giữ chánh niệm?

Đáp:
Pháp Bảo Đàn nói “hữu niệmniệm tà, vô niệmniệm chánh; tà chánh đều quét sạch, thanh tịnh đến cùng tột”. Nếu bỏ tà niệm mà còn giữ chánh niệm cũng chưa được. Tham thiền giữ được nghi tình là giữ được chánh niệm. Vì nghĩa thoại đầu là chưa có khởi niệm lên, tức là vô niệm. Nếu đã khởi niệm là thoại vỉ, chứ không phải thoại đầu.