Thờ Bồ-Tát, Niệm Phật Được Không?

Bạn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm cũng có nghĩa là kính thờ hết thảy chư Phật.

HỎI: Tôi là Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ, thường niệm Phật A Di Đà. Nay có nhà riêng, chồng tôi chỉ muốn thờ duy nhất Bồ-tát Quán Thế Âm. Xin hỏi thờ Bồ-tát Quán Thế Âm nhưng vẫn niệm Phật A Di Đà được không?

(DIỄM QUỲNH, lilydiemquynh2209@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Diễm Quỳnh thân mến!

Khi bạn thờ phụng, lễ bái một vị Phật hay Bồ-tát thì đồng nghĩa với việc phụng thờ và quy hướng hết thảy chư Phật, Bồ-tát trong mười phương, ba đời. Do đó, nhà bạn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm cũng có nghĩa là kính thờ hết thảy chư Phật.

Mặt khác, Bồ-tát Quán Thế Âm là một trong ba vị Tây phương tam thánh, vị Đại Bồ-tát trợ thủ đắc lực cho Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Nên mỗi lần kính lễ Bồ-tát bạn hãy quán tưởng đến Tây phương tam thánh (Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí) và cầu nguyện các Ngài chứng minh gia hộ.

Do đó, nhà bạn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm và bạn vẫn tu tập pháp môn Niệm Phật bình thường.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn