Tỉnh Thức

Đệ tử hỏi Minh Sư:

“Có điều gì con có thể làm để được Thức Giác?”

Minh Sư trả lời:

Không có điều gì, cũng như con không thể làm cho mặt trời mọc ban sáng được.”

Đệ tử hỏi:

“Vậy thì những bài tập tu đức mà thầy truyền dạy, dùng để làm gì?”

Minh Sư nói:

“Để chắc chắn con không còn ngủ mê khi mặt trời bắt đầu mọc lên.”