“Tri chi nhứt tự, chúng diệu chi môn” là như thế nào?

Hỏi:
 “Tri chi nhứt tự, chúng diệu chi môn” là như thế nào?

Đáp:
 Thiền tông thì “tri chi nhứt tự, chúng họa chi môn”, tức là tất cả tai họa đều do chữ tri. Kinh Lăng Nghiêm nói “tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức Niết bàn” (kiến lập tri là căn bản vô minh, không kiến lập tri là Niết bàn). Nói “tri chi nhứt tự, chúng diệu chi môn” của Tông Mật. Tông Mậttổ thứ năm của tông Hoa nghiêm, chứ không phải của Thiền tông.