Trợ Niệm Cho Người Tâm Thần

HỎI: Một người bị bệnh tâm thần lâu năm, khi thân hoại mạng chung thì thần thức của họ có như một người bình thường hay là vẫn mang tâm thức của người bệnh như lúc sinh tiền. Khi có quý Tăng Ni đến trợ niệm thì người đó có chuyển được bớt nghiệp thần kinh của mình để sanh qua kiếp khác tốt hơn không? Làm sao để người đó nhận thức được điều tốt lành của Phật pháp mà hướng đến? Thân nhân vẫn có thể làm công đức phước báo hồi hướng đến người đó, và họ có nhận được như người bình thường không

(PHÚC HẬU, phuchau1980@gmail.com)

 ĐÁP:

Bạn Phúc Hậu thân mến!

Thần thức của người bệnh tâm thần khi thoát ra khỏi xác thân ngũ ấm (tứ đại, ngũ uẩn) và mang thân trung ấm thì hoàn toàn sáng suốt, rõ biết tất cả như những chúng sanh mang thân trung ấm khác. Bởi một người bị điếc (do tai – nhĩ căn bị hỏng) hay bị tâm thần (do thần kinh não bộ – ý căn bị hỏng) nhưng tánh nghe và tánh biết của họ vẫn thường hằng. Vì thế, khi họ đã bỏ thân (bệnh điếc tai, bệnh tâm thần) và thọ thân trung ấm (khỏe mạnh) thì thần thức của họ có thể nghe, hiểu một cách bình thường. Nhờ đó, họ có thể nhận thức được Phật pháp mà chuyển hóa nghiệp lực của mình để siêu sanh.

Do đó, khi người bệnh tâm thần mất đi, gia đình cần nỗ lực hết mình làm tất cả những gì có thể để trợ niệm, cầu siêu, hồi hướng phước báu cho hương linh. Hương linh sẽ tiếp nhận được tất cả công đức, phước báu của chúng ta hồi hướng cho họ để chuyển hóa tâm thức, sanh về tịnh cảnh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Chúc bạn tinh tấn!