A-Di

● 阿姨, phiên âm từ Pāli: ayye, Skt. ārya, āyya, xưng hô với người nữ, người nhỏ thưa trình người lớn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.