Hôn Trầm

● (Thân tâm nặng nề). Đặc tính của hôn trầm là không thể gánh vác được gì cả khi tâm đối với cảnh, biểu hiện qua thân nặng nề, tâm nặng nề, thân không điều nhu, tâm không điều nhu. Hôn Trầm làm chướng ngại khinh an và làm cản trở tu quán (tỳ bát xá na).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.