Sáu Pháp Ba La Mật

● Ce-paramita ,  Paramita (S) Six vertus cardinals (F). Sáu hạnh ba la mật. Lục Độ là sáu nền đại hạnh có thể đưa người từ bến mê đến bờ giác, từ sanh tử đến niết bàn, từ chúng sanh đến quả vị Phật : Bố Thí Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Định Ba La Mật, và Trí Huệ Ba La Mật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.