Thị Giả

● (Ante-vasin) là vị tăng hay Sa-di theo hầu bên cạnh sư phụ hoặc bên cạnh một vị trưởng lão. Là người đệ tử thường xuyên theo hầu bên cạnh một vị thầy, để phục vụ những công việc thường ngày cũng như để thầy sai bảo. Mỗi vị tôn sư đều có một thị giả tự nguyện theo hầu. Thị giả của đức Phật Thích-ca là ngài A-nan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.