Dịch Chú Và Đối Chiếu Các Bản Khác Nhau Về Dị Bộ Tông Luân Luận – TT Thích Hạnh Bình

50,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Dịch Chú Và Đối Chiếu Các Bản Khác Nhau Về Dị Bộ Tông Luân Luận – TT Thích Hạnh Bình
Tác giả : TT Thích Hạnh Bình