Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?

Hỏi:
 Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không

Đáp:
Có chứ! Tiểu thừa không thọ Bồ tát giới, chỉ thọ đến Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni. Tối thượng thừa cũng như Đại thừatam đàn đại giớiSa di, Tỳ kheo, Bồ tát thọ cùng một lượt. Như ở Trung Quốc thời hạn thọ giới là 53 ngày.