Tỷ Lệ

Một khách hành hương đầy ước vọng đã hết sức nản lòng vì những câu nói vô vị mà Minh Sư đã ngỏ với mình.

Ông đã than phiền với một đệ tử: “Tôi đến đây truy tầm một Minh Sư. Thế mà tôi chỉ gặp một người không khác gì bao nhiêu kẻ khác.”

Đệ tử trả lời: “Minh Sư là một người thợ đóng giày; ngài có cả một kho da dự trữ đầy ắp. Nhưng thầy chỉ cắt da để đóng giày theo ni tất chân ông thôi.”