Xin hỏi nghi thức thâu [nhặt] xá lợi nên làm như thế nào?

Thâu xá lợi khôngnghi thức nhất định, quan trọng nhất là tâm kính trọng.  Sự phân chia xá lợi cũng không nhất định, xá lợi có khi kết thành từ xương, từ thịt, từ máu, và có khi từ lông tóc.  Hình dáng và màu sắc của xá lợi đều không giống nhau.  Chuyện này không khó thấy được, có thể xem nhiều hơn.

          Quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân hình thành xá lợi là như thế nào?  Tại sao lại có?  Chương Gia đại sư nói với chúng ta xá lợi liên quan đến tâm thanh tịnh, nghĩa là liên quan đến định công.  Tâm địa tán loạn nhất quyết khôngxá lợi; tâm địa thanh tịnh, có thiền định công phu thì có thểxá lợi.

          Xá lợi nhiều hay ít, màu sắc không nhất định thì phải xem công phu sâu hay cạn.  Lưu xá lợi hoặc lưu lại nhục thân thì cũng không thể chứng minh được sự thành tựu của sự tu hành, chỉthể nói là có công phu tu hànhXá lợi cũng có liên quan đến nguyện lực; có rất nhiều người chân chánh tu hành thành công, họ không muốn lưu lại xá lợi, cũng không muốn lưu lại nhục thân, điều này liên quan đến nguyện lực vô cùng mật thiết.  Phần đông lưu xá lợi cũng chỉmuốn lưu lại k niệm cho đời sau và cũng là có tác dụng khuyến khích người học Phật.