Xin hỏi tại sao loài quỷ có ngũ thông mà loài người không có?

:   So với ‘pháp giới qu’ thì tâm của ‘pháp giới người’ thanh tịnh hơn, xin hỏi tại sao loài qungũ thông mà loài người không có?

Ðáp:   Loài qungũ thông là do [quả] báo mà được chứ không phải do tu [hành] mà được.  Cõi trời có ngũ thông cũng từ [quả] báo mà được.  Hai cõi người và súc sanh khôngngũ thông thì phải nhờ vào tu [hành] mà được.  Tu đức và báo đức khác nhau, trong quyển Duyệt Vi Thảo Ðường Bút của K Hiểu Lam và Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh có rất nhiều chuyện ngắn về vấn đề này.  Thí dụ như hồ ly thuộc về súc sanh đạo, hồ ly muốn tu thành thân người phải trải qua 500 năm mới tu thành và có ngũ thôngNgũ thông của loài súc sanh là nhờ tu mà được, có thể biến hóa cũng là nhờ tu mà được, chứ không phải có được từ quả báo