BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ HAI

Tánh thể sáng trong như mặt nguyệt,

Người người sẵn đủ nơi tự tâm.

Ai phát nguyện tu hành tinh tấn,

Trải nhiều đời ắt tỉnh cơn mê.

Bụi trần khi ấy không còn nhiễm,

Sống giữa đời tự tại an nhiên.

Chu Cư sĩ được người kính ngưỡng,

Là hàng tôn túc đất Côn Sơn.

Khởi tâm từ bi, tạo phúc vô biên,

Độ muôn người thoát vòng khổ hải.

So người trước nhiếp ý Long Thư,

Đối người sau, khơi nguồn Xích Mộc.

Kim đài lồng lộng chiếu mười phương,

Phẩm hạnh cao vời soi kim cổ.

Nguyện cho chúng sinh toàn pháp giới,

Lìa xa ô nhiễm chốn trần ai,

Quả lành sớm thành tựu viên mãn,

Đồng sanh Cực Lạc ngự tòa sen.

Nguyên Hòa – Khâu Hồng Nghiệp, tự Ấu Trì