BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ TƯ

Bao lần đọc kỹ sách tiên sinh,

Lễ bái hình tượng bậc thoát tục.

Lời từ rộng độ khắp thế gian,

Dung mạo phi phàm thêm rực rỡ.

Nhiều đời trước hành đạo Bồ Tát,

Một kiếp này hiện tướng phàm nhân.

Dẫu thông suốt vào ra Tam giáo,

Vẫn một lòng hướng Phật Di-đà.

Thương thay chúng sinh cõi Ta-bà,

Trôi giạt bao đời trong sinh tử.

Lời ngài trong sách được rộng truyền,

Như sấm rền muôn đời vang vọng.

Chỉ tiếc không được sinh cùng thời,

Theo hầu bên trướng bậc chân tu.

Bốn mươi năm chẵn thành đạo cả,

Môn nhân kính ngưỡng như Thái sơn.

Thắp một nén hương lòng cung kính,

Đảnh lễ bậc Bồ Tát độ sinh,

Nguyện sớm quay lại cõi Ta-bà,

Cứu độ chúng sinh vô số lượng.

Lạp Thủy – Khâu Tôn Cẩm, tự Họa Đường.