Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cưu Ma Đa La

Cưu Ma Đa La là con Bà La Môn nước Đại Nguyệt Thị, xưa là trời Tự Tại Thiên Dục giới lục thiên, thấy Bồ tát Anh Lạc, chợt khởi lòng tham ái, bị đọa xuống trời Đao Lợi, nghe Kiều Thi Ca thuyết Bát nhã Ba la mật, do được pháp thù thắng nên lại sanh lên Phạm Thiên. Vì căn tánh lanh lợi, khéo thuyết phápyếu, chư thiên tôn làm Đạo sưThời tiết kế tục Tổ vị đến, Ngài giáng sanh nước Nguyệt Thị.

Nguồn:thuvienhoasen.org