Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 18 Tôn Giả Già Da Xá Đa (Gayasata)

Bảy ngày chẳng sanh
Thất nhật bất sanh

Chẳng rơi các ấm
Bất đạo chư ấm

Thân thể thơm sạch
Kỳ thể hương khiết

a nay thanh tịnh
Bổn lathanh tịnh

cửa một lời
Khẩu môn nhất ngữ

Đáp không là ai?
Đáp vô giả thùy

Mạnh mẽ gọi tỉnh
Mãnh nhiên hóan tỉnh

Ngay đó biết về
Đương hạ tri quy.

Nguồn:thuvienhoasen.org