Chỉ muốn ở nhà tịnh tu niệm Phật, xin hỏi như vậy có phải là quá chấp trước hay không?

 Hỏi:   Từ khi đọc ‘Vãng Sanh Luận’ xong, không muốn tiếp xúc với người ngoài và nói chuyện tào lao, chỉ muốn ở nhà tịnh tu niệm Phật, xin hỏi như vậy có phải là quá chấp trước hay không?  Làm thế nào mới hằng thuận đại chúng?

Ðáp:   Người sơ học chấp trước [như vậy] có ích lợi, tại vì công phu của mình chưa được đắc lực, phải nên chú trọng tu trì.  Nhà Nho có nói: ‘Trạch thiện cố chấp’ (chọn việc thiện rồi giữ vững việc thiện ấy) cho nên người mới học phải nên chấp trước [như vậy].   Ðến lúc nào mới hằng thuận theo đại chúng?  Ðến lúc mình đã có định lực, không bị ngoại duyên ảnh hưởng mê hoặc thì có thể hằng thuận theo chúng sanh.  Nếu nhìn thấy sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần mà vẫn còn khởi tâm động niệm, bạn hằng thuận theo thì sẽ tạo nghiệp.  Từ xưa đến nay những việc này cũng có rất nhiều.

          Năm xưa khi tôi học Giáo, thầy Lý hạn chế chúng tôi chưa đến 40 tuổi thì nhất quyết không thể ra ngoài giảng kinh.  Trước 40 tuổi giảng kinh thì chỉ luyện tập ở Liên Xã Ðài Trung, Ðài Trung Từ Quang Thư Viện, là vì sợ chúng tôi chịu không nổi sự dụ dỗ ở bên ngoài rồi đọa lạc.  Ðây là sự thương yêu chăm sóc của thầy đối với học trò, chúng ta phải hiểu đạo lý này.  Tự mình có thể chịu được sự thử thách này không?  Nếu chịu không được thì bảo thủ và cố chấp một chút mới tốt.