Có Phúc Mới Được Chư Tăng Hộ Niệm

HỎI: Chúng tôi là những cư sĩ tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Hàng ngày, chúng tôi tụng kinh, niệm Phật và đem tất cả những công đức đó hồi hướng về cõi Tây phương. Xin hỏi, người theo pháp môn Tịnh độ như vậy lúc gia đình gặp tang sự có cần nhờ chư Tăng đến tụng kinh hộ niệm không?

(LƯ THẢO, luthaopt@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Lư Thảo thân mến!

Người cư sĩ tu tập theo pháp môn Tịnh độ hay bất cứ pháp môn nào, khi gia đình có tang sự hay chính người Phật tử ấy mất đi, nếu được chư Tăng Ni quang lâm hộ niệm là có nhiều phúc duyên.

Thời Thế Tôn tại thế, chính Ngài hay các vị Tỳ-kheo được chỉ định đã đến nhà Phật tử thuần thành để hộ niệm cho các vị cư sĩ trước lúc lâm chung. Cho nên, việc chư Tăng cùng Phật tử đi hộ niệm là truyền thống có từ thời Phật, do chính Thế Tôn chỉ dạy.

Ngày nay, có một số nhóm cư sĩ ăn chay niệm Phật mà chủ trương không mời chư Tăng đến hộ niệm trong tang lễ, đó là thiên kiến, sai lầm. Trừ trường hợp không đủ nhân duyên thỉnh mời chư Tăng thì thôi, nếu hội đủ duyên lành được chư Tăng hộ niệm cho người thân trước và sau lúc lâm chung là rất tốt và cần thiết.

Chúc bạn tinh tấn.

Nguồn: giacngo.vn