Có Tối Thượng Thừa thiền nào khác?

Hỏi:

Ngoài pháp tham thoại đầu, công án, còn có pháp Tối Thượng Thừa thiền nào khác không?

Đáp:

Khôngpháp Tối Thượng Thừa thiền nào khác, các pháp môn khác đều cũng có thiền, nhưng chỉ Tổ Sư thiền mới gọi là Thiền tông, còn các phái kia không được gọi là Thiền tông.

 

Tối Thượng thừa thiền là do Lục Tổ nói, kỳ thật không phải là Tối Thượng Thừa, vì đó là pháp thiền trực tiếp, các thiền kia là pháp thiền gián tiếp. Nên mới gọi pháp thiền trực tiếp là Tối Thượng Thừa thiền. Vì không qua giai cấp, không cần học giáo lý.

Bây giờ Tổ Sư thiền không có nhiều pháikhông có cơ xảo khác biệt. Hồi đó có nhiều phái là do có nhiều cơ xảo khác biệt, như Lâm Tế hét, Đức Sơn phản có cơ xảo khác biệt. Tổ Sư thiền thời này đều tham thoại đầu, công án.

Hiện nay tham công án, thoại đầu truyền qua Nhật Bản, Đại Hàn lại khác. Vì muốn cho bậc trí thức thỏa mãn tìm hiểu, các Thiền Sư giải đáp công án làm lấp bít cửa ngộ của người tham thiền, nên người tham thiền không bao giờ ngộ được nữa.

Nhưng không cho tìm hiểu công án, vì tác dụng công án là để  ngộ, nếu ngộ không được thì không hiểu nên phải nghi, giữ cái nghi đó sau này mới được ngộ.