Con cháu tu phước thế cho ông bà, xin hỏi có phạm tội vọng ngữ không?

Hỏi:   Người lớn tuổi không có khả năng kinh tế, con cháu tu phước thế cho họ, phát tâm tùy hỷ cúng dường Tam Bảo, xin hỏi có phạm tội vọng ngữ không?

Ðáp:   Như vậy không phải vọng ngữ, mà là tâm hiếu [kính].  Nếu họ không tin Tam Bảo, bạn nên dấu đừng cho họ biết, bạn ra tiền dùng tên của họ để tu phước, hồi hướng công đức cho họ, họ cũng có thểphước, đây là tâm hiếu, là chuyện tốt, không có tội lỗi