Đức Phật Thích Ca Dạy ….

Đức Phật Thích Ca dạy Tứ Diệu Đế (bốn chân lý cao cả):

 1. Mọi chúng sinh bị trói buộc bởi Nghiệp.
 2. Nguồn gốc của khổtham dục.
 3. Khổthể được giảm thiểu bằng cách đạt giác ngộ.
 4. Giác ngộthể đạt được bằng cách thực hành theo

Bát Chánh Đạo (tám đường lối đúng đắn):

 1. Chánh kiến (hiểu đúng).
 2. Chánh tư duy (nghĩ đúng).
 3. Chánh ngữ (nói đúng).
 4. Chánh nghiệp (làm đúng).
 5. Chánh mạng (mưu sinh đúng).
 6. Chánh tinh tấn (nỗ lực đúng).
 7. Chánh niệm (chú tâm đúng).
 8. Chánh định (tập trung tư tưởng đúng).

Xin tán thành…