Làm Lễ Quy Y Với Một Cư Sĩ, Có Đúng Pháp Không?

Một người cư sĩ thì không phải là Tăng nên không thể là đối tượng cho người khác quy y…

HỎI: Bạn tôi quy y Tam bảo, làm Phật tử tại gia tại một ngôi tịnh thất (nhà) với một người cư sĩ. Người này hiện sống chung với gia đình, con cái, và tuyên bố có công đức tu tập mấy mươi năm. Vậy xin hỏi lễ quy y này có được chấp nhận trong đạo Phật không? Pháp danh của bạn tôi có giá trị không? Quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?

(THÀNH PHƯỚCxuan_pooh@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Thành Phước thân mến!

Quy y Tam bảo là quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng. Một người cư sĩ thì không phải là Tăng nên không thể là đối tượng cho người khác quy y, cũng như không đủ tư cách để quy y cho người khác, dù họ có tu tập cả đời.

Theo quan điểm của Phật giáo, lễ quy y như đã nói là không đúng pháp. Vì không đúng nên pháp quy y không thành tựu, không được Tam bảo chứng minh gia hộ. Vì thế, bạn nên khuyên người ấy bạn đến chùa đăng quy y cho đúng pháp.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn