Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?

Hỏi:
Theo bản thể khôngnăng sở, nhưng chúng con là phàm phu dùng phương tiệnnăng sở, như trì chú có năng sở… Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?

Đáp:
Phải rồi! Cho nên, Phật Thích Ca thuyết ra 84.000 pháp môn để cho người ta đi từ từ. Nhưng Phật Thích Ca nói ra sợ mọi người chấp là chân lý, nên phủ nhận liền. Vì đó là phương tiện tạm thời, mà bây giờ các Phật học viện, các Pháp sư đều chấp vào lời nói của Phật Thích Ca. Đó là nghịch với ý của Phật Thích Ca, vì vậy Phật chỉ nói là phương tiện.

Duy Ma Cật nói “phương tiệntrí huệ phải đi song song”. Nếu dùng phương tiệnkhôngtrí huệ thì bị phương tiện trói buộc. Còn dùng trí huệ mà khôngphương tiện thì bị trí huệ trói buộc. Bởi vậy, muốn độ chúng sanh phải có phương tiện, nhưng phương tiệntrí huệ đi song song mới được. Tất cả kinh Đại thừa liễu nghĩa đều như thế, chứ không phải chỉkinh Duy Ma Cật thôi.