Ngưng Hiện Hữu Thì Sẽ Đạt Được Niết Bàn

Niết Bàn không phải là một cái “tôi” chủ thể.

Đó là lý do tại sao có nhiều người suốt bao thế k qua đã kiếm tìm Niết Bàn nhưng không đạt được hạnh phúc đó.

Bạn không thể ham muốn Niết Bàn. Đó là tham dục. Bạn không thể quyết định theo đuổi Niết Bàn.

Đó là làm một việc không thể đạt được.

Bạn không thể xứng đáng đạt Niết Bàn. Như thế là thói tự cao tự đại.

Bạn không thể đòi hỏi Niết Bàn. Như thế là lòng tham mãnh liệt.

Niết Bàn sẽ có, khi không có bạn.

Ngưng hiện hữu thì sẽ đạt được Niết Bàn.