Người cư sĩ tại gia lãnh chúng , xin hỏi có đúng như pháp không?

Hỏi:   Người cư sĩ tại gia lãnh chúng (điều khiển, hướng dẫn) lúc nhiễu Phật trong Niệm Phật Ðường, xin hỏi có đúng như pháp không?         

Ðáp:   Nếu Niệm Phật Ðường khôngphápxuất gia hoặc vị phápxuất gia không muốn lãnh chúng thì cư sĩ tại gia lãnh chúng cũng đúng như pháp