Người kết hôn trở lại, tu hành rất có thành tựu có thể vãng sanh không?

Hỏi:   Xin hỏi người kết hôn trở lại, tu hành rất có thành tựuthể vãng sanh khôngKhông cho họ đến đạo tràng lễ lạy và giúp đỡ hộ niệm cho người mất đúng không?  Có một vị pháp sư nói không được, như vậy đúng không?

Ðáp:   Học Phật nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng: ‘Y pháp bất y nhân’ (Y theo pháp chứ không y theo người).  Người kết hôn trở lại tu hành rất có thành tựuthể vãng sanh không?  Năm quyển kinh và một luận là kinh điển chính của Tịnh tông, năm kinh một luận không có nói [người này] không được vãng sanh.  Chúng ta cũng không thấy trong kinh điển không cho họ vào đạo tràng lễ Phật, nghe kinh, tu sám hối, hoặc là trợ niệm cho người mất.

          Từ điểm này có thể biết được chư Phật Bồ Tát đều cho phép.  Vị pháp sư này không cho, đạo tràng này không đến được.  Có lẽ có pháp sư khác cho phép thì có thể đến đạo tràng khác.