Người Phật tử tại gia giữ 5 giới có quyền nuôi mèo không?

Hỏi:

Người Phật tử tại gia giữ 5 giới có quyền nuôi mèo không?

Đáp:

Năm giới của Thanh Văn không cấm nuôi mèo, Bồ Tát tại gia thì cấm nuôi mèo. Nếu có nuôi mèo thì tậpăn chay, không bắt chuột.

– Nếu thọ giới Bồ Tát không ăn chay nữa thì sao?

– Theo nhân quả ăn một cục thịt phải trả một cục thịt, giết một mạng phải đền một mạng. Ví dụ bệnh si đa mà ai cũng sợ, nhưng nếu chết chỉ chết một lần. Nếu mình một bửa cơm ăn vài chục con cá nhỏ, theo nhân quả mình phải đầu thai vài chục kiếp cá để cho người ta ăn lại. Người bệnh si đa chết, chỉ chết một lần thì nhẹ hơn  người ăn vài chục con cá, phải đầu thai nhiều lần.