Nguồn Cội Của Cái Không Hạnh Phúc Là Tham Dục

Nguyên do nguồn cội của cái không hạnh phúc là tham dục.

Tham muốn các sự vật mà bạn ao ước. tham muốn người mà bạn khát khao, tham muốn mọi thứ được nhiều hơn nữa, hoặc giảm bớt đi, hay khác biệt với tình trạng hiện tại.

Tham dụctham dục.

Thật là giản dị – buông trôi lòng tham dục là bạn được giải thoát.

Giải thoát rồi – có thể chứng ngộ được Niết Bàn.